Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2020

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jobla Media, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Offertes, aanbiedingen en prijzen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Akkoord met offerte kan bekend gemaakt worden per mail, telefoon (Bellen, SMS, WhatsApp) of door het ondertekenen van de offerte. Via al deze wegen gaat men akkoord met de voorwaarden.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De prijs luidt in euro’s.

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen exclusief BTW en reiskosten

3. Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan alleen telefonisch (Bellen, SMS, WhatsApp etc.) of per e-mail.

Bij het annuleren van werkzaamheden na akkoord van de offerte zal Jobla Media 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij tot een maximum van €500,- excl. BTW. Deze voorwaarde geld niet wanneer de werkzaamheden door een geldige reden worden geannuleerd.

Geldige redenen voor het annuleren van werkzaamheden vallen onder ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij e/o naaste familieleden.